top of page
Search

7 วิธีป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล


วิธีป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

  • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การที่เราออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายมีการสูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้น

  • ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินและสารอื่นๆมากมายที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและยังทำให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว

  • หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาหารเค็มจัด อาหารหวานจัดเนื่องจากไขมันจะสะสมกันในหลอดเลือดจนทำให้เป็นแผ่นไขมันขึ้นมาขัดขวางทางเดินเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอ

  • รับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย เช่น ปลา ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีกากมากๆ

  • บริหารความเครียดอย่างเหมาะสมรู้จักที่จะปล่อยวางเพราะความเครียดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตของเราเพิ่มมากขึ้น

  • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมงต่อวันหากเราไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอระบบต่างๆ ในร่างกายจะทำงานไม่สมบรูณ์

  • วัดความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถป้องกันและปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจวัตรประจำวันของเราได้ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ใส่ใจการกินอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญหมั่นตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

12 views0 comments

Recent Posts

See All

หัวใจวาย หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

โดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล หัวใจวาย หรือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากมีการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ เมื่อหัวใจขาดเลือด

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)

โดย นพ.ยุทธชัย มาตระกูล หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) คือ ภาวะที่มีการก่อกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ หรือมีการนำสัญญาไฟฟ้าภายในห้องหัวใจผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว เต้นช้าหรือเต้นไ

ภาวะหัวใจโต (Cardiomegaly)

โดย พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์ ภาวะหัวใจโต เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดโตมากกว่าปกติ ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์ปอดสาเหตุที่ทำให้มีภาวะหัวใจโตนั้นมีได้หลายสาเหตุทั้งที่เป็นจากภาวะตามธรรมชาติ เช่น การ

Comments


bottom of page