top of page

เครือข่ายศูนย์หัวใจ ศูนย์การผ่าตัดโรคหัวใจและศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิรินทร
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลระยอง
ศูนย์การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด Cardiothoracic Surgeries

 

เป็นการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยการผ่าตัด ในกรณีที่ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนแล้วไม่ได้ผล หรือ เส้นเลือดตีบหลายเส้นพร้อมๆกัน  ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ   ได้แก่ 

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING)

  • การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP CABG)

  • การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDUITS) และหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำที่ขา

  • การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)

  • การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและฉีกขาดโดยการผ่าตัดและดามด้วยขดลวด

  • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)  ใช้วิธีการโดยใส่สายสวนพิเศษเข้าไปในหัวใจและวางในตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติ ต่อจากนั้นจะส่งคลื่นวิทยุเพื่อสร้างความร้อนผ่านทางสายสวนพิเศษเพื่อไปทำลายจุดกำเนิดที่ผิดปกตินั้นๆ อุปกรณ์เหล่านี้จะต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับและแปลงสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ แพทย์จะประเมินการนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ การรักษาด้วยวิธีนี้อาจใช้ร่วมกับการรักษาวิธีอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง