การบริการตรวจหัวใจของศูนย์หัวใจ
Non-Invasive, Invasive, Cardiac Testing

1.การตรวจหัวใจระดับพื้นฐาน  (Non invasive Cardiac Testing)

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (Electrocardiography, EKG) เพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น การเต้นของหัวใจผิดจังหวะภาวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ  กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว  ขนาดและผนังหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

  •  การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test., EST)  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลา 

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo) หลักการส่งคลื่นความถี่สูงเข้าไปยังบริเวณทรวงอก  ผ่านอวัยวะต่างๆ และจะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ 

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans Esophageal Echocardiography, TEE)   เป็นการตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ผ่านช่องปากไปยังหลอดอาหาร 

  • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Dynamic Electrocardiography / DCG / Holter Monitor) เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

  • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง (Vascular  Screening) เป็นการตรวจหาความเสี่ยงของเส้นเลือดแดง

 

อ่านเพิ่ม

2. การตรวจหัวใจขั้นสูง  (Invasive Cardiac Testing)  

  • การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจลักษณะ และสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันที่ไหน มากน้อยเพียงใด

  • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent) เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และ/หรือการใส่ขดลวดในผู้ป่วย ที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery) 

 

อ่านเพิ่ม

heart.jpg
EST.jpg
Cardiac Catheterization.jpg
LINE_SOCIAL_Circle.png